Kompetenceudvikling

Såfremt virksomheden skal sikre en effektiv udnyttelse af de penge, tid og kræfter der ofres på medarbejdernes udvikling må det sikres at udviklingen:

  • Forbedrer virksomhedens produkt

  • Gør virksomheden bedre til at løse opgaven overfor kunden

  • Gør virksomheden bedre i forhold til konkurrenterne

  • Styrker den enkelte medarbejder på områder der er brug for i virksomheden

  • Gennemføres ud fra de lagte planer

  • Har nøje sammenhæng med virksomhedens lagte strategier

Hvis ikke er der risiko for, at virksomheden bruger penge på noget, der ikke sikrer virksomhedens overlevelse på længere sigt. Ud over, at der bruges penge på noget der ikke styrker virksomheden, kan der være væsentlige områder der ikke udvikles tilstrækkeligt !

Så ud over at der spildes ressourcer, er virksomhedens lang- sigtede overlevelse også i fare !

LIS Consult afdækker hvilke kompetencer organisationen skal besidde for at være en effektiv aktør på markedet, samt hvilke kompetencer medarbejderne allerede besidder i dag. Herefter fastlægges et effektivt kompetenceudviklingsprogram sammensat af kursusaktiviteter, "sidemandsoplæring", mentorordninger, projektarbejde, erfa-grupper m.m. afhængigt af, hvad der er mest effektivt i det enkelte tilfælde.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens mål med kompetence- udviklingen, som vi mener overordnet kan inddeles i tre hovedkategorier:

Individuel kompetenceudvikling i et tilpasningsperspektiv, som omfatter udvikling af eksisterende / p.t. efterspurgte kompetencer. Målet er her en effektiv organisation.

Individuel kompetenceudvikling i et udviklingsperspektiv, som omfatter kompetenceudvikling med udgangspunkt i strategier for fremtidige produkter og produktområder. Målet er her en effektiv implementering af strategierne.

Organisatorisk kompetenceudvikling, som omfatter organisationens evne til at ændre og tilpasse sig udviklingen i omgivelserne, ofte benævnt "Den lærende organisation". Målet er her en organisations- forandring.